ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut de la

BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.04.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) și (2) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, precum și art. 1 alin. (3) din anexa 1 la HG nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea împrumutului – linie de finanțare, de 7.500.000 lei RON de la BRD – Groupe Societe Generale S.A. pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

Art. 2 Plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului se va face din bugetul local, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

Art. 3 Se aprobă plata oricăror taxe și impozite aferente realizării investiției,din bugetul local.

Art. 4 Se aprobă proiectul contractului de împrumut cu BRD- Groupe Societe Generale S.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește primarul municipiului Vatra Dornei, să negocieze clauzele contractului de împrumut și să semneze contractul de împrumut în numele Municipiului Vatra Dornei cu BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Art. 6 Cu data prezentei se revocă HCL nr. 39 din 13 aprilie 2006.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.83