ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de

318 mp. teren aferent Vilei turistice BVT situat în str. Republicii nr.5

către S.C. “Bucovina Vacance Tour ” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 318 mp., reprezentând 64 mp. teren ocupat de căi de acces și terasă și 254 mp.teren ocupat de Vila turistică BVT, proprietate privată a S.C.”Bucovina Vacance Tour” S.R.L., teren situat în str. Republicii nr.5, către S.C.”Bucovina Vacance Tour” S.R.L.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp. (exclusiv TVA) cu achitarea cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.54