ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării

Proiectului “Reabilitarea sistemului de colectare și transport și realizarea

unei stații de transfer a deșeurilor municipale în Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.04.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“k”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea Proiectului “Reabilitarea sistemului de colectare și transport și realizarea unei stații de transfer a deșeurilor municipale în Vatra Dornei” cu suma de 146.761,72 EURO, reprezentând 12,8% bugetul proiectului.

Art. 2 Se aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile generate de implementarea Proiectului “Reabilitarea sistemului de colectare și transport și realizarea unei stații de transfer a deșeurilor municipale în Vatra Dornei” în sumă de 282.764,28 EURO.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

13.04.2006

NR.41