ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor de acordare de bunuri în compensare persoanelor îndreptățite conform Legii nr.10/2001 și punerea la dispoziție a unor loturi de teren în vederea acordării în compensare conform Legii nr.10/2001

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 30.03.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(5), art.10 alin.(10), art.11 alin.(8), art.20 alin.(20) și art.26 alin.(1) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată prin OUG nr.209/2005;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă criteriile privind compensarea cu alte bunuri în temeiul Legii nr.10/2001 după cum urmează:

- pentru persoanele îndreptățite conform Legii nr.10/20001 a căror bunuri nu pot fi restituite în natură, oferta de compensare cu alte bunuri se va face în ordinea înregistrării notificărilor la Primăria municipiului Vatra Dornei, în limita bunurilor disponibile, iar oferta pentru fiecare notificare va consta într-un singur bun disponibil.

(2) Se aprobă lista bunurilor disponibile în vederea compensării în conformitate cu Legea nr. 10/2001, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Prin excepție de la art.1, persoanelor notificante, care dețin în proprietate terenuri sau care urmează să primească terenuri parțial în natură, li se poate atribui în compensare suprafețe de teren limitrofe cu proprietățile acestora.

(2) Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate conform Legii nr.10/2001 vor identifica astfel de terenuri și vor propune primarului emiterea dispozițiilor de compensare cu aceste terenuri.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate conform Legii nr.10/2001 și Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.03.2006

NR.34

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 34/30.03.2006

 

 

Lista bunurilor disponibile care pot fi acordate în compensare

conform Legii nr.10/2001

 

 

Nr. crt.

Tipul bunului

Adresa

Suprafața

Vecinătăți

1

Teren

Str. Eroilor nr.50

500 mp.

N – Asofroniei Constantin

S – Zebreniac Oltea

V – Str. Eroilor

E – Statul Român

2

Teren

Str. Eroilor f.n.

840 mp.

N – Flutur Ion, str. Eroilor

S – Dranca Olga, Ghidiceanu Dumitru

V – Dranca Olga, Str. Eroilor

E – Ghidiceanu Dumitru, Flutur Ion

3

Teren

Str. Oborului nr.37

608 mp.

N – Râul Dorna

S – Str. Oborului

V – Greculeac Victor

E – Jehaliuc Elisabeta

4

Teren

Str. Oborului f.n.

280 mp.

N – Gîciu Mitică

S – Chiriluș Dumitru

V – Chiriluș Dumitru

E – Mazga Stelu

5

Teren

Str. Chiliei f.n.

210 mp.

N – Str. Chiliei

S – Râul Bistrița

V – Statul Român

E – Statul Român