ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației din partea domnului Nanu Traian

a unei suprafețe de 444 mp. teren cu destinația de drum public

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “g” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă donația din partea domnului Nanu Traian a unei suprafețe de 444 mp. teren, identic cu parcela topo nr.3418/33 din CF nr.6930, cu destinația de drum public

Art. 2 După încheierea contractului de donație în formă autentică și îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară, bunul descris la art. 1 intră în domeniul public al municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 Inventarul domeniului public al municipiului Vatra Dornei se completează în mod corespunzător.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic și Compartimentul Cadastru, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.25