ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Direcției de Sănătate Publică Suceava a spațiului medical din Policlinica Vatra Dornei în care funcționează Centrul teritorial de sănătate publică

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) și (2) ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și prevederile OG nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată prin Legea nr.99/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Sănătate Publică Suceava a spațiului medical format din 3 încăperi, în suprafață utilă de 45,75 mp, situat la etajul II al clădirii Policlinicii Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu nr.26, spațiu în care își desfășoară activitatea Centrul Teritorial de Sănătate Publică Vatra Dornei.

Art. 2 Descrierea spațiului este prezentată în planul anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.23