ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasamentului și punerea la dispoziția ANL

a acestui amplasament pentru construirea tronsonului E al

blocului 1- Ansamblul Podu Verde

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 114/1996 a locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă amplasamentul în suprafață de 400 mp. situat în Vatra Dornei, str. Podu Verde nr.1, pentru construirea tronsonului E, bloc 1 – Ansamblul Podu Verde, regimul de înălțime P + 4 + M, 16 unități locative, conform planului de situație anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Amplasamentul prevăzut la art.1 se pune la dispoziția Agenția Națională pentru Locuințe în vederea construirii de locuințe sociale, în cadrul programelor ANL.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.20