ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea punctului de îmbarcare debarcare a pasagerilor

pentru operatorul de transport SC ȘINCAROM TRANS SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.“a” pct.4 și 5, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Pentru operatorul de transport SC ȘINCAROM TRANS SRL, ce efectuează transport de persoane pe traseul Sărișorul Mare-Floreni, se stabilește punctul de îmbarcare debarcare a pasagerilor în Vatra Dornei, Str.Republicii – zona Stadionului, pentru o suprafață de 50 mp..

Art. 2 Se stabilește o chirie de 50 lei/lună pentru utilizarea spațiului de îmbarcare-debarcare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul auto din cadrul DADP, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.169