ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare organizării și desfășurării unor acțiuni și manifestări pe perioada sezonului de iarnă

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.“a” pct.4 și 5, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 420.000 lei RON necesară organizării și desfășurării manifestărilor Serbările Iernii 2007.

Art. 2 Detalierea cheltuielilor este prezentată în devizul estimativ, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul administrativ, Casa de cultură și Serviciul de promovare a turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.168

 

 

Anexă la HCL nr.________________

 

 

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

 

TOTAL: 420.000 lei RON