ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare organizării și desfășurării unor acțiuni și manifestări pe perioada sezonului de iarnă

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.“a” pct.4 și 5, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 114.000 lei RON necesară organizării și desfășurării manifestărilor specifice perioadei sezonului de iarnă 2006-2007.

Art. 2 Detalierea cheltuielilor este prezentată în devizul estimativ, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului și Compartimentul asistență socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.160

 

 

Anexă la HCL nr.160/30.11.2006

 

 

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

TOTAL: 114000 lei RON