ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării cotei de teren aferentă spațiilor comerciale

situate în Complexul din str. Mihai Eminescu nr.53, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC DORNACOM SA

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, cotei de 71% din suprafața de 70 mp teren reprezentând cota de 10/40 din parcela topo nr.405/1 din CF colectivă 5561 și cota de 83% din suprafața de 498 mp. identică cu parcela topo nr.405/2 din CF.5562, teren aferent spațiilor comerciale proprietate situate în str. Mihai Eminescu nr.53, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC DORNACOM SA - proprietarul construcțiilor.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 50 euro/mp, exclusiv TVA, cu achitarea unui avans de 20% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.149