ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.95/22.08.2005 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de credit în valoare de 86.300.000 EUR încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxembourg S.A., Consiliul Județean Suceava și 59 de unități administrativ teritoriale sucevene pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în prima fază a Programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.484/2002, art.31 alin (3) și art.58 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, art.3 alin (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004 și ale HG nr.2415/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.313/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”b” și “d”, precum și art. 46 alin (1) din Legea nr.215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.95/22.08.2005 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de credit în valoare de 86.300.000 EUR încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxembourg S.A., Consiliul Județean Suceava și 59 de unități administrativ teritoriale sucevene pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în prima fază a Programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava” după cum urmează:

Articolul 2 va avea următorul conținut:

“Art.2 În conformitate cu actul adițional menționat la art.1, din capitalul de 16.540.000 EUR aprobat prin HCL nr.11/07.02.2004 și HCL nr.45/30.04.2004 spre a fi împrumutat de la Deutsche Bank Luxembourg S.A. în baza contractului de credit, municipiul Vatra Dornei va împrumuta doar 10.387.353 EUR, capital în legătură cu care municipiul Vatra Dornei va plăti dobânzi, comisioane și alte costuri determinate conform Contractului de credit.

Diferența de capital în sumă de 6.152.647 EUR urmează a fi împrumutată de către municipiul Suceava și/sau municipiul Rădăuți.

Hotărârile Consiliului Local nr.11/07.02.2004, nr.45/30.04.2004 și nr.95/22.08.2005, precum și Anexa 1 la Contractul de credit se modifică în mod corespunzător.”

După art.2 se introduce un nou articol 21 care va avea următorul conținut:

“Art.21 Sumele reprezentând “bonificația succes” din bugetul creditului vor putea fi utilizate doar cu aprobarea consiliului local la finele implementării proiectului.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.146