ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenției Naționale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcții – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafață de 4000 mp. situat în Parcul stațiunii, în vederea edificării unui patinoar

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenției Naționale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcții – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafață de 4000 mp. situat în Parcul stațiunii, în vederea edificării unui patinoar, conform anexei nr.1 – schiță, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contractul de administrare privind transmiterea în administrare a terenului menționat la art.1, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru-fond funciar și Serviciul de promovare a turismului și salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.132

 

 

Anexă la HCL nr.132/31.10.2006

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Art. 1 Părțile

Municipiul Vatra Dornei, cu sediul în Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr.17, reprezentat de Primar Constantin Huțanu, în calitate de proprietar,

și

Agenția Națională pentru Sport, cu sediul în București, str. Vasile Conta nr.16, sector2, reprezentată prin Președinte Florian Gheorghe, în calitate de administrator,

În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr.132/31.10.2006 s-a încheiat prezentul contract de administrare.

Art.2 Obiectul contractului

Cedarea în administrare a imobilului – teren fără construcții – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafață de 4000 mp. situat în Parcul stațiunii, Agenției Naționale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei în vederea edificării unui patinoar, conform anexei nr.1 – schiță, cu posibilitatea extinderii suprafeței în funcție de soluția tehnică constructivă ce va fi prezentată de către administrator.

Art. 3. Durata contractului

(1) Prezentul contract se incheie pe durata existentei construcțiilor incepand cu data semnarii contractului de catre parti.

(2) În cazul în care lucrările propuse nu încep în termen de 3 ani de la data prezentului contract sau în cazul în care în termen de 5 ani de la data prezentului contract lucrările nu sunt finalizate și obiectivul nu este pus în funcțiune, contractul încetează și dreptul de administrare se consideră retras fără alte formalități și fără dreptul administratorului de a contesta, bunul ce face obiectul prezentului contract fiind preluat cu toate construcțiile și amenajările existente la acel moment, fără a se datora despăgubiri.

Art.4 Drepturi și obligații

  1. Drepturile proprietarului

  1. Drepturile administratorului

  1. Obligațiile administratorului

Art.5 Încetarea contractului

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

Art. 6 Clauze speciale

  1. Proprietarul este absolvit de orice responsabilitate ce derivă din prezentul contract în cazul în care prin decizie administrativă sau hotărâre judecătorească bunul este retrocedat foștilor proprietari.
  2. Edificarea oricăror construcții se va face numai după întocmirea unor studii hidrogeologice și cu obținerea avizelor favorabile a tuturor organismelor abilitate, fără să afecteze izvoarele de apă minerală existente în zona în care se află terenul ce face obiectul prezentului contract.

Art.7 Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul proprietarului.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ____________ în 3 (trei) exemplare.

Proprietar, Administrator,