ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Unității Municipale pentru Monitorizarea

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

în data de 30.08.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “a” și alin. (3) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea Unității Municipale pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în structura prezentată în anexa la prezenta hotârâre.

Art. 2 Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice va îndeplini atribuțiile prevăzute la art.6 alin.(5) din HG. nr.246/2006.

Art. 3 Primarul municipiului, prin unitatea arătată la art.1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE ROMILA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.08.2006

Nr.118