ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat a spațiului magazin economat din str. Mihai Eminescu nr.41 către

Asociația Pensionarilor “Dorna 2003”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

în data de 30.08.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”b”, art.126, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr.16101/2004 a spațiului magazin economat din str. Mihai Eminescu nr.41 către Asociația Pensionarilor “Dorna 2003”, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art. 2 Celelalte condiții contractuale rămân valabile.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE ROMILA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.08.2006

Nr.117