ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea a 25 mc. lemn de construcție din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru refacerea locuințelor

din comuna Arbore

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 31.07.2006,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin.(6) lit.”a” pct.2, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea cantității de 25 mc. lemn de construcție din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru refacerea locuințelor din comuna Arbore, județul Suceava, afectate de inundații.

Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură și Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.07.2006

Nr.104