ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență a municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 31.07.2006,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.718/2005 – pentru aprobarea Criteriilor minime de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin.(6) lit.“a” pct.15, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea Serviciului voluntar pentru situații de urgență al municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Organigrama, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare vor fi supuse aprobării Consiliului local după avizarea acestora de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Suceava.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul pentru situații de urgență și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.07.2006

Nr.103