ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de înfrățire cu localitatea Kozieglowy din Polonia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ținând seama de avizul Ministerului Afacerilor Externe nr.H2-1/1440/2006 și avizul Ministerului Administrației și Internelor nr. 73894/2006 ;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “x” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de înfrățire a municipiului Vatra Dornei cu localitatea Kozieglowy din Polonia.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Vatra Dornei pentru semnarea Acordului de înfrățire a municipiului Vatra Dornei cu localitatea Kozieglowy din Polonia.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.100